Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO
informujemy, że:


1. Administratorem Państwa danych osobowych jest AFORE POLSKA Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Gorlicach, ul. Biecka 21 A, 38-300 Gorlice,
wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa -
Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 627834, NIP 7382150296, telefon +48 534 265 539 ; mail: sekretariat@afore.com.pl


2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji czynności związanych z: załatwieniem
sprawy związanej z kontaktem, formularzem zgłoszeniowym.


3. Państwa dane osobowe nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim, nie będą
udostępniane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do załatwienia sprawy
związanej z kontaktem.


5. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do
cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.


6. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uznacie, iż przetwarzanie Waszych danych osobowych narusza przepisy RODO.


7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania czynności
związanych z załatwieniem sprawy związanej z kontaktem.


8. Państwa dane będą przetwarzane w sposób ręczny lub zautomatyzowany, nie będą przetwarzane w
formie profilowania.


9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i
organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem,
przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem,
zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.


10. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogą się Państwo kontaktować
pisemnie na adres siedziby lub na adres email: rodo@afore.com.pl

Polityka ochrony i przetwarzania danych osobowych Afore Polska

Pobierz dokument w formacie pdf